Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Baggerman BV (hierna te noemen BTR) en een koper waarop BTR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Offertes

 1. De door BTR gemaakte offertes zijn geldig gedurende 40 werkdagen, tenzij anders aangegeven. BTR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 2 dagen wordt bevestigd.
 2. Alle technische gegevens, tekeningen en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden BTR slechts, indien zulks in de offerte en opdrachtbevestiging is vastgelegd.
 3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede toezeggingen van BTR, haar vertegenwoordigers of tussenpersonen, zijn slechts bindend indien BTR deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Voor leveringen waardoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Prijs

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten, verpakking, snijtoeslag, emballage en eventueel verzekering.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op het op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. BTR heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen.
 3. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

Betaling

 1. Betaling dient door BTR te zijn ontvangen uiterlijk 30 dagen na iedere factuurdatum met dien verstande dat indien betaling geschied binnen 8 dagen na factuurdatum een korting van 2 procent verleend wordt over het netto factuurbedrag.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 procent per maand.
 3. In geval van liquidatie, aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft BTR het recht de verdere uitvoering van de levering op te schorten, totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien de koper binnen een door BTR dan te stellen schriftelijke termijn naar aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft BTR tevens het recht om de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst. In dat geval is BTR ook gerechtigd tussentijds een zekerheidstelling te eisen. BTR behoudt zich in alle in dit lid genoemde omstandigheden voor zijn overige rechten uit te oefenen, zoals het terughalen van de geleverde zaken en schadevergoeding. Als de goederen worden teruggehaald zullen deze tegen inkoopwaarde worden gecrediteerd mits in oorspronkelijke staat en dient het resterende bedrag onverwijld door koper te worden betaald.

Incassokosten

 1. Is de koper in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De kosten bedragen tenminste 15 procent van de hoofdsom met een minimum van €500,- excl. BTW.

Levering

 1. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat BTR de beschikking heeft over alle noodzakelijk gegevens en bescheiden.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper BTR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. BTR behoudt het recht voor 10 procent meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Indien de koper een bepaalde store-hardheid heeft voorgeschreven, moet met een tolerantie van +/- 5 procent rekening worden gehouden. Voor de toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar de voor de betreffende artikelen internationaal geldende normen, een en ander voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk is afgeweken en voor zover niet een speciale specificatie is overeengekomen.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover BTR.
 5. Het is BTR toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BTR bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door BTR een monster, tekening of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, tekening of voorbeeld afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, tekening of voorbeeld.

Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten; of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan BTR.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan BTR. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en franco aan BTR worden geretourneerd.

Vervoer en behandelingskosten

 1. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de koper, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de koper voor diens rekening. Er wordt door BTR (in Nederland) franco huis geleverd vanaf een netto factuurbedrag van € 500,-. BTR is gerechtigd voor orders met een netto factuurwaarde onder € 100,- voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De door BTR getoonde en geleverde zaken blijven eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit alle met BTR gesloten overeenkomsten is nagekomen. Afbeeldingen op de website zijn eigendom van BTR en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming hergebruikt, gelinkt of gedistribueerd worden.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die aan BTR zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
  – Stakingen in andere bedrijven dan die van BTR en wilde stakingen of politiek stakingen in het bedrijf van BTR.
  – Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
  – Niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan BTR afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. BTR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat BTR haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BTR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BTR niet mogelijk is, langer duurt van 10 dagen zij beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien BTR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is BTR gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

 1. BTR is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
  – Voor de schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel Garantie van deze voorwaarden.
  – Schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van afnemer c.q. derden toebehorende zaken of aan personen wordt toegebracht, mits deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van BTR.
  Deze aansprakelijkheid wordt begrenst door het netto factuurbedrag.

Garantie

 1. BTR garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van 10 dagen na levering. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
  – Het door de koper foutief opslaan van de goederen.
  – Door de koper foutief gedane montagehandelingen.
  – Het door de koper foutief natrekken van bouten, moeren en slangklemmen.
  – Een foutieve inzet van de goederen door de koper waarbij o.a. het te transporteren medium en/of werkdruk en/of de minimale c.q. maximale temperatuur veronachtzaamd zijn.
  – Foutieve inzet van goederen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de verkeerde koppeling op een slang.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. BTR kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op teveel bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. Indien de koper een beroep wil doen op deze garantiebepaling, moet hij dit schriftelijk aan BTR mededelen, binnen 14 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren, e.e.a. met een maximum van 30 dagen na levering. De goederen moeten nadien in onveranderde staat worden gelaten, totdat BTR de klachten heeft onderzocht.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen BTR en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en BTR, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond. BTR blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Inwerkingstreding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Baggerman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 130 126 80.

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Baggerman BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden baggerman
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden baggerman
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden baggerman

nl_NLNederlands